Projekty naukowe

Aktualne projekty
 • ArcticSGD - Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce: Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny. 2020-2023 (B.Szymczycha).
 • PROSPECTOR – Czy materia organiczna uwalniana z wieloletniej zmarzliny wzmacnia zakwaszanie wody morskiej? Narodowe Centrum Nauki. 2020 – 2023 (K. Kuliński).
 • IDEAL – Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego. Narodowe Centrum Nauki. 2020–2022 (B. Szymczycha). ../projects/Ideal/index-pl.html
 • Wpływ topnienia lodowców arktycznych na system węglanowy oraz pH wody morskiej w sąsiadujących fiordach (Soitsbergen). Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Program im. Bekkera. 2020–2021 (K.Koziorowska-Makuch).
 • WISŁA – Transformacje systemu węglanowego w ujściu rzeki Wisły. Narodowe Centrum Nauki. 2019–2021 (M. Stokowski).
  https://www.facebook.com/WISLAVISTULA
 • BIODOC – Ocena biodostępności i szybkości remineralizacji rozpuszczonego węgla organicznego uwalnianego z osadów Głębi Gdańskiej. Narodowe Centrum Nauki. 2020–2022.
 • COmEBACk. Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu powiązań pomiędzy zespołami bentosowymi a procesami biogeochemicznymi. 2018–2022 (K. Koziorowska).
 • BONUS INTEGRAL - Integrated carboN and TracE Gas monitoRing for the bALtic sea, 2017-2020 (K. Kuliński, B. Szymczycha, M. Stokowski). https://www.io-warnemuende.de/integral-home.html
 • Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2017-2020 (B. Szymczycha).
 • PharmSeepage. Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. Narodowe Centrum Nauki. 2017-2020 (B. Szymczycha).

Projekty zakończone
 • SALSA – Struktura i funkcjonowanie systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim Narodowe Centrum Nauki. 2016-2019 (K. Kuliński, B. Szymczycha, A. Winogradow, M. Stokowski)
 • CONTRAST – Obieg pierwiastków biogenicznych w środowisku morskim. Ocena wydajności zagrzebywania węgla, azotu i fosfory w osadach dennych dwóch fiordów Zachodniego Spitsbergenu (Hornsund i Kongsfiord). Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 2015/19/N/ST10/01652 , 2016 – 2018 (K. Koziorowska).
 • DOMINO -assessment of influence of organic compounds on acid-base system in the Baltic Sea, National Centre for Research (K. Kuliński. B. Szymczycha, A.Winogradow).
 • CLISED - Wpływ zmian klimatycznych na ekosystem – osady morskie jako wskaźniki. Granty Polsko-Norweskie, 2014-2016 (A. Zaborska, A. Winogradow).
 • GAME - Dojrzewanie Ekosystemu Morskiego Arktyki, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015 (A. Zaborska, K. Pazdro, A. Winogradow, A. Malenga)
 • Fulbright Senior Award, USGS, Woods Hole, USA, 2015-currently (B. Szymczycha).
 • PINBAL - Opracowanie systemu spektrofotometrycznego pomiaru pH dla monitoringu Morza Bałtyckiego. Program BONUS Innovation, 2014-2017 (K. Kuliński)
 • AQUILO - Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej, morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2012-2015 (K. Pazdro, J. Bełdowski, A. Zaborska, J. Walkusz-Miotk, A. Malenga, A. Winogradow)
 • MODUM - Monitoring Zdeponowanej amunicji Chemicznej. Grant NATO, 2013-2016 (J. Bełdowski, M. Szubska)
 • 4AGE - Zmienność przestrzenna bentosowych sieci troficznych - struktura i funkcjonowanie arktycznych zespołów o niskiej i wysokiej różnorodności, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015 (A. Zaborska)
 • Wpływ zmian klimatycznych na biodostępność rtęci w południowym Bałtyku, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015 (J. Bełdowski)
 • Badanie przemian geochemicznych w strefie mieszania wody podziemnej i wody morskiej, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016 (B. Szymczycha)
 • CHEMSEA - CHemical Munitions SEarch & Assess (CHEMSEA) Founded by EU "Baltic Sea Region" Programme, 2011-2014. CHEMSEA zajmuje się poszukiwaniem i oceną wpływu na środowisko zdeponowanej amunicji chemicznej w rejonie Morza Batyckiego.
 • ANTYB - Zanieczyszczenie osadów dennych Zatoki Gdańskiej aktywnymi biologicznie związkami z grupy antybiotyków (WFOŚ/D/110/132/2011). Okres realizacji: 1.06.2012–31.06.2012. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 • The quantification of seepage water composition and fluxes in the Puck Bay (2010-2013). Project financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education
 • Bioavailability and methylation potential of mercury in the Baltic Sea and Greenland Sea environments (2010-2013). Project financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education
 • Pozostałości antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku - stężenia i wpływ na bakteriocenozę (2011-2013). Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr.154355 (Pazdro K., Siedlewicz G.)
 • Ocena oddziaływania lądowego dopływu rozpuszczonego węgla organicznego (DOC, ang. dissolved organic carbon) na system węglanowy i odczyn pH wody w Morzu Bałtyckim. Projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu Mobilność Plus 2012-2014 (K. Kuliński)
 • Baltic Sea Region Programme, The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks, Stardust, Karin Nygård Skalman, VINNOVA, Szwecja. 2010-2013, Projekt ma za zadanie tworzenie połączeń między instytucjami badawczymi, administracją a przemysłem.
 • Grant Science for Peace and Security NATO, Towards Monitoring of Dumped Munitions Threat., MODUM, NATO SPS.EAP.SFP 984589, Jacek Bełdowski, 08.10.2013-08.10.2016, 1.1 Mln Eur
 • Wpływ zmian klimatycznych na biodostępność rtęci w południowym Bałtyku, Magdalena Bełdowska, N N306 639640 , Własny – Jacek Bełdowski , Główny wykonawca
 • Baltic-C, BONUS-PLUS Project (2009-2011)
 • AMBER, BONUS-PLUS Project (2009-2011)
 • EUR-OCEANS Consortium
 • Role of the Morza Bałtyckiego w oceanicznym cyklu węgla organicznego (2010-2012), Projekt jest częścią programu Baltex i finansowany przez MNiSW
 • Wpływ anomalii gęstości na obieg metali toksycznych w środowisku wodnym.. Projekt finansowany przez MNiSW
 • Modelowanie dynamiki stężenia POC i DOC w Morzu Bałtyckim (2010-2012). Projekt finansowany przez MNiSW
 • Określenie tempa odkładania węgla w osadach dennych Morza Bałtyckiego (2010-2012). Projekt finansowany przez MNiSW
 • Ocenić narażenie rejonów przybrzeżnych południowego Bałtyku na obecność pozostałości środków farmaceutycznych, 2009-2011, finansowany przez MNiSW. (Pazdro K., Siedlewicz G.)
 • Określenie abiotycznych i biotycznych uwarunkowań oraz wielkości strumieni węgla w rejonie Frontu Polarnego (Morze Grenlandzkie i Północny Atlantyk),2008-2010, finansowany przez MNiSW. (Zaborska A.)
 • Alokacja zanieczyszczeń antropogenicznych przez ptaki morskie, 2006-2008, finansowany przez MNiSW. (Zaborska A., Pazdro K.)
 • "Próbniki SPMD i zjawisko bioakumulacji" wykorzystanie do oszacowania stopnia zanieczyszczenia morskich ekosystemów przybrzeżnych trwałymi związkami organicznymi (porównianie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Kadyks), 2005-2006, wspólny projekt polsko-hiszpański. (Pazdro K.)
 • Charakterystyka reżimu sedymentacyjnego i stężenia zanieczyszczeń w osadach dennych Morza Barentsa, 2005-2007, finansowany przez MNiSW. (Zaborska A., Pazdro K.)
 • Optymalizacja i zastosowanie nowego biologicznego testu wykrywania substancji mutagennych w środowisku morskim, 2005-2007 finansowany przez MNiSW (Pazdro K.)
 • Adaptacja metody Pb-210 do datowania osadów arktycznych (Kongsfjorden i Morze Barentsa), 2003-2005, finansowany przez MNiSW. (Zaborska A.)
 • Carbon flux and ecosystem feedback in the northern Barents Sea in an era of climate change”, 2003-2007, finansowany przez Norwegian Research Council. (Zaborska A.)
 • On Thin Ice? - "Climatic Influence on Energy Flow and Trophic Structure in Arctic Marine Ecosystems", 2002-2005, finansowany przez Norwegian Research Council. (Zaborska A.)
 • EduScience
back