Lageneschara lyrulata (Calvet, 1909)

SYNONYMY

REFERENCES