Aspidostoma giganteum (Busk, 1854)

SYNONYMY

REFERENCES