Aspidostoma coronatum (Thornely, 1924)

SYNONYMY

REFERENCES