Cellaria moniliorata Rogick, 1956

SYNONYMY

REFERENCES