Ogivalia elegans (d'Orbigny, 1847)

SYNONYMY

REFERENCES