Proponowani opiekunowie naukowi doktorantów

Proponowani opiekunowie naukowi doktorantów i proponowana tematyka badawcza
Studium Doktoranckiego w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie


Dr hab. Jacek Bełdowski prof. IO PAN (hyron@iopan.gda.pl)
Pracownia Geotoksykologii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Wpływ zatopionej amunicji na stężenie rtęci w osadach dennych.
 2. Glony i rośliny naczyniowe wyrzucane na plażę jako wektor transportu zanieczyszczeń do strefy brzegowej.

Dr hab. Artur Burzyński prof. IO PAN (aburzynski@iopan.gda.pl)
Pracownia Biologii Molekularnej
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Is the expression of specific mitochondrial ORFs involved in sex determination and mitochondrial inheritance in Mytilus?
 2. Mitogenomics of doubly uniparental inheritance of mitochondria in bivalves.
 3. Transcriptomics and mitochondrial transcripts mapping in model bivalve species based on EST sequences.

Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk prof. IO PAN (kasiab@iopan.gda.pl)
Pracownia Funkcjonowania Biocenoz Pelagialu
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Ekologia zooplanktonu polarnego (wędrówki dobowe, preferencje troficzne, zooplankton jako pokarm ptaków arktycznych);
 2. Biologia i ekologia pelagicznych Ostracoda Oceanu Światowego (zoogeografia, taksonomia, wędrówki dobowe i sezonowe, i in.)

Dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka prof. IO PAN (dzierzb@iopan.gda.pl)
Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Matematyczne modelowanie mikro- i mezoskalowych zjawisk i procesów hydrodynamicznych i biologicznych w akwenach morskich
 2. Określanie relacji funkcjonalnych jakie zachodzą pomiędzy procesami fizjologicznymi a parametrami środowiska dla organizmów morskich
 3. Modelowanie procesów mieszania w górnej warstwie morza i ich wpływ na rozkład zawiesin morskich

Dr hab. Monika Kędra (kedra@iopan.gda.pl)
Zakład Ekologii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Funkcjonowanie zespołów bentosowych i ich rola w obiegu węgla i związków biogenicznych w przybrzeżnej strefie Morza Bałtyckiego (charakterystyki zespołów bentosowych, produkcja wtórna, sieci troficzne, stabilne izotopy węgla i azotu, respiracja, materia organiczna w osadzie)
 2. Funkcjonowanie zespołów bentosowych i ich rola w obiegu węgla i związków biogenicznych w Oceanie Arktycznym (procesy 'cryo-pelago-benthic coupling', charakterystyki zespołów bentosowych, produkcja wtórna, sieci troficzne, stabilne izotopy węgla i azotu, materia organiczna w osadzie)

dr hab. inż. Hanna Kalamarz-Kubiak prof. nadzw. IO PAN (hkalamarz@iopan.gda.pl)
Pracownia Fizjologii Organizmów Morskich
 1. Proponowana tematyka badawcza: Neuroendokrynna regulacja odpowiedzi na stres u ryb lub innych organizmów morskich z zastosowaniem technik in vitro.

Prof. dr hab. Zygmunt Klusek  (klusek@iopan.gda.pl)
specjalność - akustyka morza
Pracownia Akustyki Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Zastosowanie pasywnych metod akustycznych w monitoringu środowiska morskiego
 2. Zastosowanie aktywnych metod akustycznych do badań zachowań i rozmieszczenia fauny dennej, ryb i planktonu
 3. Teoria rozpraszania fal akustycznych na niejednorodnościach środowiska
 4. Rozwój akustycznych, bezkontaktowych metod rozpoznawania osadów dennych

Prof. dr hab. Alicja Kosakowska  (akosak@iopan.gda.pl)
specjalność - oceanografia biologiczna, ekofizjologia i biochemia fitoplanktonu
Pracownia Biochemii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Oddziaływanie wybranych czynników abiotycznych na przebieg procesów ekofizjologicznych w organizmach fitoplanktonowych
 2. Izolacja i identyfikacja biologicznie aktywnych substancji z komponentów środowiska morskiego

Prof. dr hab. Grażyna Kowalewska  (gkowal@iopan.gda.pl)
Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza.
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Badania związków organicznych pochodzenia naturalnego i antropogennego jako markerów procesów zachodzących w morzu, jak np. zanieczyszczenia, eutrofizacja, itp
 2. Opracowanie nowych metod analitycznych oznaczania związków organicznych w Âśrodowisku morskim

Prof. dr hab. Piotr Kukliński prof. IO PAN (kuki@iopan.gda.pl)
Zakład Ekologii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Ekologia kluczowych arktycznych organizmów morskich (np. jeżowca Strongylocentrotus droebachiensis, glonów wapiennych, itp.)
 2. Ekologia zespołów dna twardego
 3. Procesy kolonizacji i sukcesji
 4. Zależności mineralologii szkieletów organizmów morskich od parametrów środowiskowych
 5. Taksonomia i systematyka arktycznych i antarktycznych bezkręgowców morskich

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska (ekulczykowska@iopan.gda.pl)
Pracownia Fizjologii Organizmów Morskich
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Endokrynologia ryb, fizjologiczne mechanizmy adaptacji ryb do zmiennych warunków środowiskowych (światło, temperatura, zasolenie)

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec (biohm@iopan.gda.pl)
Pracownia Biochemii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Mikroorganizmy morskie - źródłem związków o potencjalnym biotechnologicznym zastosowaniu

Dr hab. Ksenia Pazdro prof. IO PAN (pazdro@iopan.gda.pl)
Zakład Chemii i Biochemii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Biogeochemia zanieczyszczeń organicznych w środowisku morskim

Dr hab. Tomasz Petelski prof. IO PAN (petelski@iopan.gda.pl)
Pracownia Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Badania strumieni masy, pędu i energii między morzem i atmosferą
 2. Badania aerozolu morskiego w warstwie przejściowej atmosfery ponad powierzchnią morza i strefy brzegowej,
 3. Wpływ wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery na klimat

Prof. dr hab. Jacek Piskozub (piskozub@iopan.gda.pl)
Pracownia Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Badania strumieni masy, energii, pędu i radiacji poprzez powierzchnię morza
 2. Badania koncentracji i rozkładu wielkości cząstek aerozolu morskiego w warstwie przejściowej atmosfery ponad powierzchnią morza i strefy brzegowej
 3. Wpływ zjawisk fizyczych związanych z granicą morze-atmosfera na klimat (aerozol, bilans radiacyjny itp.)
 4. Modelowanie optyczne (Monte Carlo) zjawisk na styku w morza i atmosfery

Dr hab. Sławomir Sagan prof. IO PAN (sagan@iopan.gda.pl)
Pracownia Teledetekcji Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Zmienność czasowa i przestrzenna rzeczywistych właściwości optycznych wód w relacji do zagadnień teledetekcji morza
 2. Badanie związków procesów hydrologicznych i biologicznych ze stratyfikacją pionową właściwości optycznych wody
 3. Zastosowanie metod optycznych do badań składników wody morskiej in situ

Dr hab. Paweł Schlichtholz prof. IO PAN (schlicht@iopan.gda.pl)
specjalność - dynamika morza
Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Inwersyjne modelowanie cyrkulacji (ocena całkowitych przepływów geostroficznych) w wybranym akwenie oceanicznym
 2. Analiza odpowiedzi oceanu na krótkookresowe zmiany klimatyczne w oparciu o wybrane zespoły danych oceanicznych i atmosferycznych

Prof. dr hab. Małgorzata Stramska (mstramska@chors.sdsu.edu, mstramska@ucsd.edu)
http://www.iopan.gda.pl/~stramska
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Modele numeryczne w badaniach procesów hydrodynamicznych i biologicznych w morzu.
 2. Analiza wpływu zmian klimatu na procesy hydrodynamiczne i biologiczne w Bałtyku, określenie trendów długo- i krótkoterminowych.
 3. Rozwój modelu Bałtyku asymilującego w czasie rzeczywistym dane satelitarne i dane in situ na potrzeby systemów oceny stanu środowiska.

Dr hab. Waldemar Walczowski prof. IO PAN (walczows@iopan.gda.pl)
Pracownia Oceanografii Obserwacyjnej
Proponowana tematyka badawcza
 1. Transformacja mas wodnych w Morzach Nordyckich.
 2. Klimatyczne znaczenie prądów morskich w Arktyce Europejskiej.
 3. Zastosowanie pływaków Argo w badaniach oceanograficznych Arktyki i Bałtyku.

Prof. dr hab. Roman Wenne (rwenne@iopan.gda.pl)
Pracownia Genetyki Organizmów Morskich
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Genomika populacyjna omułków Mytilus.

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (weslaw@iopan.gda.pl)
Zakład Ekologii Morza
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Zmienność międzyletnia zgrupowań fitoplanktonu w fiordach Spitsbergenu
 2. Meiofauna plaż piaszczystych, bioróżnorodnosść i ekologia zgrupowań wód gruntowych i powierzchniowych

Dr hab. Sławomir B. Woźniak, prof. IO PAN (woznjr@iopan.gda.pl)
Pracownia Optyki Morza i Atmosfery
Proponowana tematyka badawcza z zakresu optyki morza:
 1. Badania procesów absorpcji i rozpraszania światła przez zawiesiny morskie, w tym w szczególności wpływu na te procesy zmienności składu i rozkładu rozmiarów cząstek zawiesin
 2. Badania i modelowanie zależności pomiędzy różnymi składnikami wody morskiej a jej rzeczywistymi i pozornymi właściwościami optycznymi w Morzu Bałtyckim
 3. Opracowywanie i zastosowanie praktycznych metod wykorzystujących pomiary optyczne do szacowania stężeń i składu różnych składników wody morskiej

Prof. dr hab.Marek Zajączkowski prof. IO PAN (trapper@iopan.gda.pl)
Zakład Ekologii Morza, Pracownia Paleooceanografii
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Paleoceanograficzny zapis warunków środowiska morskiego Arktyki europejskiej
 2. Współczesna fauna otwornicowa jako wskaźnik bioróżnorodności bentosu w fiordach Spitsbergenu

Dr hab. Tymon Zieliński prof. IO PAN (tymon@iopan.gda.pl)
Pracownia Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery
Proponowana tematyka badawcza:
 1. Wpływ zjawisk fizycznych związanych z granicą morze-atmosfera na klimat (aerozol, bilans radiacyjny, itp.)
 2. Wpływ aerozolu na zmiany klimatyczne
 3. Właściwości fizyczne (optyczne) aerozolu w rejonie Arktyki