NATIONAL PROJECTS

Description

Project
duration

Project
leader

Pomorskie Voivodeship Regional Operational Programme for 2014-2020
FindFISH Knowledge Platform
Numerical Forecasting System for the Marine Environment of the Gulf of Gdańsk for Fisheries
www.findfish.eu/info/
01.2017 -03.2022 Dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
National Centre for Research and Development projects
1 - konkurs: Program Badań Stosowanych Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji.(Lider Politechnika Gdańska) 01.04.2015 -31.03.2018 Dr hab. Mirosław Darecki
National Science Centre projects
OPUS - Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM 19.01.2017 –18.01.2020 Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz
OPUS - Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage 09.02.2017 –08.02.2020 Dr Beata Szymczycha
OPUS - Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA 16.01.2017 –23.02.2020 Dr hab. Sławomir Woźniak
OPUS - „Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego” WIR 24.02.2017 –23.02.2020 Dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS - "Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)" H2L (Lider Uniwersytet Gdański) 07.04.2017 –06.04.2020 Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
PRELUDIUM - Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku. ARSEN 06.02.2017 –05.02.2019 Mgr Marta Szubska
PRELUDIUM - Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach. CLIP 14.03.2017 –13.03.2019 Mgr inż. Magdalena Krajewska
SONATA - Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo 06.03.2017 –05.03.2020 Dr Maciej Telesiński
PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich - DWINS www.iopan.gda.pl/projects/DWINS/ 06.02.2017 –05.02.2020 Mgr Małgorzata Merchel
PRELUDIUM Badanie wpływu czynników środowiskowych na zakwity fitoplanktonu w morzu Bałtyckim na podstawie modeli numerycznych oraz istniejących baz danych 28.08.2013 –27.02.2017 Mgr Agata Cieszyńska (Zuzewicz)
PRELUDIUM Różnorodność gatunkowa i mineralogia szkieletów mszywiołów - jako indykator zmian środowiskowych w ekosystemie Antarktyki 02.08.2013 -01.01.2017 Mgr Małgorzata Nowak
PRELUDIUM Akustyczne oszacowanie liczebności i rozkładów czasowo-przestrzennych bałtyckiego zooplanktonu – ZODIAK 25.03.2014 -24.03.2017 Mgr Łukasz Hoppe
PRELUDIUM Struktura i dynamika warstw przydennych w rejonie Basenu Bornholmskiego, Rynny Słupskiej i Głębi Gdańskiej 13.08.2014 -12.08.2017 Mgr Daniel Rak
PRELUDIUM Wpływ 17beta-estradiolu na poziom malatoniny i tyroksyny w osoczu oraz na stan gonad babki byczej (Neogobius melanostomus) - wykorzystanie gatunku inwazyjnego w badaniu wpływu zanieczyszczeń estrogennych 21.02.2013 -20.02.2017 Mgr Tatiana Guellard
PRELUDIUM Ocena efektu odbudowy łąk trawy morskiej na funkcjonowanie ekosystemu wód przybrzeżnych południowego Bałtyku (FitFood) 09.09.2015 -08.09.2017 Mgr Emilia Jankowska
PRELUDIUM Cysty bruzdnic (Dinoflagellata) jako paleoceanolograficzne wskaźniki lodu morskiego. Późnoholeceńska historia środowiska morskiego fiordów Horsund i Storfiorden (Svalbard) 08.09.2015 -07.09.2018 Mgr Małgorzata Kucharska
PRELUDIUM Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu. CASUMA 22.07.2016 -21.07.2019 Mgr Katarzyna Dragańska-Deja
PRELUDIUM Obieg pierwiastków biogenicznych w środowisku morskim. Ocena wydajności zagrzebywania węgla, azotu i fosfory w osadach dennych dwóch fiordów Zachodniego Spitsbergenu (Horsund i Kongsfiord). CONTRAST 04.08.2016 -03.08.2018 Mgr Katarzyna Koziorowska
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM 15.03.2016 -14.03.2019 Mgr Aleksandra Przyłucka
PRELUDIUM Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki. BaSEAf 26.02.2016 -25.02.2019 Mgr Piotr Markuszewski
PRELUDIUM Wpływ warunków środowiskowych na sezonową i międzyletnią zmienność zbiorowisk morskich, planktonowych pierwotniaków Europejskiej Arktyki (Isfiord, Zachodni Spitsbergen) akronim: Let's Sea 04.02.2016 -03.02.2018 Mgr Anna Maria Kubiszyn
OPUS Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu. ARCTICON 19.01.2016 -18.01.2019 Mgr Agata Zaborska
OPUS Struktura funkcjonowania systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim. SALSA 28.06.2016 -27.06.2019 Dr Karol Kuliński
OPUS Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okresie wiosennym. SeaIceFun 23.06.2016 -22.06.2018 Dr hab. Monika Kędra
OPUS Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wódwytopiskowych na przykładzie Isfjorden (Zachodni Spitsbergen). MakAk 21.01.2016 -20.01.2018 Dr hab. Józef Wiktor
OPUS Mitogenomika podwójnie uniparentalnego dziedziczenia mitochondriów małży 08.07.2013 –07.01.2017 Dr Beata Śmietanka
OPUS Hormony stresu w skórze ryb 01.07.2013 –28.02.2017 Prof. Ewa Kulczykowska
OPUS Czy rozmiar jest aż tak ważny? Kompleksowa analiza struktury wielkościowej planktonu w europejskiej Arktyce w dobie ocieplenia klimatu 11.02.2014 -10.02.2017 Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk
OPUS Ciepłe i zimne okresy późnego holocenu w Arktyce europejskiej. Peleogenetyczny zapis zmian środowiska morskiego w osadach fiordu Hornsund (Spitsbergen, Svalbard) 07.08.2014 -06.08.2017 Dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS Wpływ estradiolu na uwalnianie wazotocyny argininowej i izotycyny u samic babki byczej (Neogobius melanostomus) 25.01.2013 -24.01.2017 Dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak
OPUS Remobilizacja rtęci z lądu do morza pod wpływem intensywnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych.
RECLAIM
(Projekt realizowany w partnerstwie z UG)
12.02.2015 -11.02.2018 Dr Jacek Bełdowski
OPUS Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny.
LARVA
07.08.2015 -06.08.2018 Dr Marta Ronowicz
HARMONIA Bioróżnorodność, struktura i funkcjonowanie zespołów bentosowych w zmieniających się ekosystemach północnego Morza Beringa i Morza Czukockiego 09.09.2013 -08.09.2017 Dr hab. Monika Kędra
SONATA Ocena oddziaływania rozpuszczonej materii organicznej na system kwasowo-zasadowy w Morzu Bałtyckim - DOMINO 23.02.2015 -22.02.2018 Dr Karol Kuliński
SONATA Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie. Paleo-Arctic. 08.08.2016 -07.06.2019 Dr Joanna Pawłowska
ETIUDA Badanie wpływu czynników środowiskowych na zakwity fitoplanktonu w Morzu Bałtyckim na podstawie modeli numerycznych i istniejących baz danych. BALTUDA. 01.10.2016 -30.09.2017 Mgr Agata Cieszyńska
ETIUDA Horyzontalna zmienność właściwości optycznych aerozoli w Arktyce Europejskiej. EOS. 01.10.2016 -30.09.2017 Mgr Paulina Pakszys
MNiSW projects
"Iuventus Plus" - (IV Konkurs MNiSW).
MITCAL - Mitochondrialny genom arktycznego widłonoga Calanus glacialis.
20.03.2015 -19.03.2017 Dr Agata Weydmann
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.11.2014 -31.10.2017 Dr hab. Monika Kędra
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
03.11.2015 -31.10.2018 Dr Karol Kuliński
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.12..2016 -30.11..2019 Dr Piotr Bałazy