Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie

Rekrutacji na Studium Doktoranckie dokonuje corocznie we wrześniu Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora IO PAN. Podstawę przyjęcia w poczet słuchaczy Studium stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z języka angielskiego. Ostateczną decyzję o przyjęciu na Studia Doktoranckie podejmuje Dyrektor Instytutu.

Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

Samorząd Doktorantów IO PAN
mgr Małgorzata Kucharska - przewodnicząca
mgr Natalia Szymańska - zastępca przewodniczącej

Celem Studium Doktoranckiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej młodej kadry naukowej. Poprzez zorganizowaną formę kształcenia, Studium Doktoranckie umożliwia uczestnikom przygotowanie rozprawy doktorskiej przy wykorzystaniu zaplecza naukowego instytutu, ułatwia uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia doktora i stwarza warunki do przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
Zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, określonymi w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) Instytut Oceanologii PAN nadaje stopnie naukowe w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii.

Przedmioty i zajęcia składające się na Program Studium są dobierane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Szczegółowy zakres przedmiotów jest określany i modyfikowany corocznie przez Radę Studium, w porozumieniu z opiekunami naukowymi. Ponadto Program Studium obejmuje seminaria doktorskie i zajęcia laboratoryjne lub terenowe stanowiące podstawę przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

 1. Zasady rekrutacji
 2. Regulamin Studium (26 czerwca 2012)
 3. Program kształcenia
 4. Opiekunowie naukowi i tematyka
 5. Program seminariów Studium Doktoranckiego, II semestr 2016/2017
 6. Regulamin Samorządu Doktorantów IO PAN
 7. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017
 8. Regulamin przyznawania pomocy materialnej
  • zał. 1 - Dokumenty wymagane przy wniosku o stypendium socjalne - PDF, DOC
  • zał. 2 - Wniosek o przyznanie zapomogi - PDF, DOC
  • zał. 3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjal. dla osób niepełnosprawnych - PDF, DOC
  • zał. 4 - Form. wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - PDF, DOC
 9. Decyzja Dyrektora IO PAN w sprawie przyjęcia słuchaczy z dniem 01.10.2016
 10. Strumienie finansowania dla doktorantów