Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie


Decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk 49/2019 (w sprawie przyznawanie doktorantom stypendiów za wybitne osiągnięcia, z dnia 26.07.2019).

Termin skladania wnioskow - 13 wrzesnia br. w sekretariacie IO PAN (wersja papierowa i elektroniczna).


Ogłoszenie Dyrektora Instytutu (w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla sudentów i doktorantów na rok 2019, z dnia 10.06.2019).


Rekrutacji na Studium Doktoranckie dokonuje corocznie we wrześniu Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora IO PAN. Podstawę przyjęcia w poczet słuchaczy Studium stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z języka angielskiego. Ostateczną decyzję o przyjęciu na Studia Doktoranckie podejmuje Dyrektor Instytutu.

Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

Samorząd Doktorantów IO PAN
mgr Natalia Szymanska - przewodnicząca
mgr Zuzanna Borawska - zastępca przewodniczącej

Celem Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej młodej kadry naukowej zdolnej do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych.

Poprzez zorganizowaną formę kształcenia, Studium Doktoranckie umożliwia uczestnikom efektywne przygotowanie rozprawy doktorskiej przy wykorzystaniu zaplecza naukowego instytutu i indywidualnego tuto-ringu, oraz ułatwia nabycie wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o ziemi, w zakresie oceanologii.
Zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, określonymi w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) stopień naukowy doktora nadaje Rada Naukowa instytutu.
Przedmioty i zajęcia składające się na Program Studium są dobierane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

W naszej filozofii, kierujemy się zasadą, aby każdy doktorant miał szansę w pełni realizować swoje plany naukowe pod opieką doświadczonego opiekuna naukowego w konkurencyjnym, na skalę światową, zespole badawczym. Dbamy o to aby potrzeby, wynikające z prowadzonej działalności były realizowane w jak najszerszym zakresie. Wspieramy rozwój naukowy doktorantów i pomagamy budować szeroką sieć kontaktów naukowych, również międzynarodowych. Nasi pracownicy są bardzo pozytywnie nastawieni do pracy z młodymi adeptami nauki, a to w połączeniu z wysokiej jakości sprzętem naukowym i świetnie wyposażonymi laboratoriami, sprawia, że nasi doktoranci pracują w wyjątkowo kreatywnym i przyjaznym środowisku.
Ponad 75% doktorantów rozpoczynających ‘przygodę z nauką’ na Studium Doktoranckim przy Instytucie Oceanologii PAN uzyskuje stopień naukowy doktora.
Niewątpliwą atrakcją naszego Studium jest możliwość uczestniczenia w rejsach badawczych na pokładzie s/y Oceania, tak na Bałtyku jak i w Arktyce, także w ramach badań terenowych na Spitsbergenie. Takie badania są rutynowym elementem naszej działalności, w tym, także działalności doktorantów.

Instytut Oceanologii PAN oferuje stypendium doktoranckie na I roku studium.

Szczegółowe informacje uzyskać można u profesorów: Tymona Zielińskiego (tymon@iopan.gda.pl) – kierownika studium.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ:
stypendium socjalne15 października 2018 oraz 15 marca 2019
stypendium dla najlepszych doktorantów15 października 2018
zapomogicały rok

ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW:
stypendium doktoranckie 15 października 2018

 1. Zasady rekrutacji
 2. Regulamin Studium (27 luty 2018)
 3. Program kształcenia
 4. Opiekunowie naukowi i tematyka
 5. Program seminariów Studium Doktoranckiego, II semestr 2018/2019
 6. Regulamin Samorządu Doktorantów IO PAN
 7. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020
 8. Regulamin przyznawania pomocy materialnej
  • zał. 1 - Dokumenty wymagane przy wniosku o stypendium socjalne - PDF, DOC
  • zał. 2 - Wniosek o przyznanie zapomogi - PDF, DOC
  • zał. 3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjal. dla osób niepełnosprawnych - PDF, DOC
  • zał. 4 - Form. wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - PDF, DOC
  • zał. 5 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych studiach dokt. - PDF, DOC
 9. Decyzja Dyrektora IO PAN w sprawie przyjęcia słuchaczy z dniem 1.10.2018
 10. Strumienie finansowania dla doktorantów
 11. Program "Doktorat wdrożeniowy"